اکران

مقاله تستی اولیه

این مقاله به گزارش فیلمنامه نویسی پرداخته است
  • نویسنده :

داستان

پلنگ سیاه
باشگاه کتاب
ددپول2
میراث
قتل در قطار سریع السیر شرق 
پارک ژوراسیک: سقوط پادشاهی
ارتقا
شب بازی
تولی
را می خوانید و پس از آن در صفحه کارگاه فیلم نامه، شاهپور عظیمی، سلسله مطالب ترجمه شده کتاب پرده دوم، نوشته چ.آر.دی کاستا را با عنوان امواج خنده های استوار ادامه داده است. 
صفحات کشمکش به بررسی و تحلیل فیلم نامه های پست ساخته استیون اسپیلبرگ و دیترویت اختصاص یافت. برای فیلم اسپیلبرگ، روزبه کمالی، نزهت بادی یادداشت هایی خواندنی پیرامون پیرنگ های بیرونی و درونی فیلم نامه نوشتند و ارغوان اشتری نیز گفت وگوی فیلم نامه نویسان این فیلم را برای فیلم نگار ترجمه کرده است. 
صفحات سینمای جهان با سخنرانی مارک بویل فیلم نامه نویس دیترویت در سمینار بفتا توسط ترجمه ارغوان اشتری ادامه می یابد و فرنوش زندیه گفت گوی نویسنده فیلمنامه اوکجا را برای خوانندگان ترجمه کرده است. 
پایان این بخش نیز ترجمه ای است از یک مقاله به قلم جاکوب کروگر توسط احمد فاضلی درباره اینکه چه چیز فیلم نامه نوشتن را این همه از نوشتن نمایشنامه متفاوت می کند؟
فیلم نامه کامل این شماره مربوط به اثر ماندگار اسکورسیزی، رفقای خوب است. سهند زرشکیان فیلم نامه نیکلاس پیله گی و مارتین اسکورسیزی را برای خوانندگان فیلم نگار ترجمه کرده و خود نیز یادداشتی بر این فیلم نامه نگاشته است. روزبه کمالی این فیلم نامه با رویکرد پیرنگ صعود و سقوط مورد تحلیل قرار داده، آریا قریشی الگوهای گنگستری را در این سناریو بررسی کرده