سینمای ایران(رو در رو)

رو در رو

باید به اندازه توش¬وتوان خود سنگ تمام گذاشت

نویسنده : محمدرضا نعمتی
به نمایندگی از شش فیلم، میرعباس خسروی‌نژاد، نویسنده و ک...