صاحب امتياز: سازمان سينمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی)

مدير مسئول و سردبير: نصرت الله تابش

دبير تحریریه: ميثم محمدی
دبیر سینمای ایران: محمدرضا نعمتی
دبیر سینمای جهان: نزهت بادی
دبیر پرونده: امیررضا تجویدی

مدير هنری: علی سميعی مقدم
مدير داخلی: مجيد حق بين

ويراستار: شيدا محمدطاهر