زنان کوچك

  • نویسنده : گرتا گرويگ
  • مترجم : فرنوش زندیه
  • تعداد بازدید: 126

1. داخلی نیویورک دفتر انتشارات 1868

جو مارچ، قهرمان داستان ما، مضطرب و مردد است.

در سایه‌روشن یک راهروی نیمه‌تاریک، نفسش را بیرون می‌دهد و آماده می‌شود، مانند بوکسوری که سرش را خم می‌کند تا وارد رینگ بازی شود، سرش را به سمت پایین خم کرده است. دستش را روی دستگیره در می‌گذارد. یک لحظه مکث می‌کند و سپس در را باز می‌کند و وارد اتاقی شلوغ و به‌هم‌ریخته می‌شود.

مرجع مقاله