لیست مقالات

فیلم نامه

همشهري كين Citizen Kane

نویسنده : هرمان جي منكيه يچ، اورسن ولز