لیست مقالات

کشمکش (نقد)

عاریت‌نویسی «بی‌همه‌چیز»

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

ساختار پیرنگ در فیلمنامه ستاره‌بازی

نویسنده : امیررضا تجویدی
کشمکش (نقد)

شیشلیک در وادی گروتسک

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)

پادرهوایی شیشلیک در لحن

نویسنده : آریان گلصورت
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

ساختار در فیلمنامه ابلق

نویسنده : بهمن شیرمحمد
کشمکش (نقد)

ضرورت‌های غیرضروری تک‌تیرانداز

نویسنده : حسین ارومیه‌چی
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

حیثیت و عشق در وحشتِ زالاوا

نویسنده : محمدرضا نعمتی
کشمکش (نقد)

رنج تاوان آگاهی در زالاوا

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

کشمکش داستانی در زالاوا

نویسنده : حسین جوانی
کشمکش (نقد)

روشن، چشم به راه گودو

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)

روشن، ضدجریان و کم‌کشش

نویسنده : محمدرضا نعمتی
کشمکش (نقد)

مامان در دالان موقعیت‌ها

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)

مامان؛ رشته‌های آمال در هم پیچیده

نویسنده : محمدرضا نعمتی
کشمکش (نقد)

روایت‌گری به دور از کلیشه ها

نویسنده : حسین ارومیه‌چی‌ها
کشمکش (نقد)

منطق روایت در فیلمنامه خط فرضی

نویسنده : امیررضا تجویدی
کشمکش (نقد)

کدام «خط فرضی»؟ 

نویسنده : حسین جوانی
کشمکش (نقد)

در باغ نبودن گیج‌گاه

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)

ساختاری مغشوش با الگوی فیلم‌فارسی

نویسنده : حسین ارومیه‌چی
کشمکش (نقد)

تی‌تی؛ رنجی که از شوریدگی می‌بریم

نویسنده : محمدرضا نعمتی
کشمکش (نقد)

تی‌تی، آرام و دل‌نشین

نویسنده : احسان آجورلو
کشمکش (نقد)

یدو؛ تاثیر متقابل فیلم و فیلمنامه

نویسنده : محمدرضا نعمتی
کشمکش (نقد)

منحنی دراماتیک تخت یدو

نویسنده : حسین ارومیه چی
کشمکش (نقد)

بی‌همه‌چیز، سوار بر شانه‌ یک غول

نویسنده : محمدرضا نعمتی