لیست مقالات

فیلم نامه

بالا را نگاه نکن

نویسنده : آدم مک‌کی
پرونده
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

شخصیت‌ها در فیلمنامه «مجبوریم»

نویسنده : بهمن شیرمحمد
سرمقاله

سینمای عاشورایی 69

نویسنده : نصرت‌الله تابش
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
اکران

مجبوریم

نویسنده : امید پورمحسن
اکران

علفزار

نویسنده : امید پورمحسن
اکران

پسران دریا

نویسنده : امید پورمحسن
از زبان فیلمنامه نویس
تجربه های پراکنده
کشمکش (نقد)

درباره «مرگ روی نیل»

نویسنده : نیک هیلتون
کشمکش (نقد)

داستان و پیرنگ در فیلمنامه «اوت فیت»

نویسنده : عباس نصراللهی
تجربه های پراکنده
سیناپس

مرگ روی نیل

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

اوت‌فیت

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

آپولو  :10½کودکی در عصر فضا

نویسنده : میثا محمدی